Vyhledávání zájezdu
Rumunsko - Transylvánie - Rumunsko

Rumunsko - Transylvánie

Rumunsko

,Rumunsko - Transylvánie

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

autobus -

Počasí:Anotace
Vydejte se s námi za tajemnými hrady hraběte Drákuly a do pohádkové horské krajiny pohoří Bucegi.

Zájezd provází Petr Horák

Sibiu – skanzen u Sibiu - Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga - Bukurešť
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odjezd v podvečerních hodinách z ČR přes Slovensko a Maďarsko.

2. den zájezdu
Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU. Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.

3. den zájezdu
Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN, kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. „Transylvánskými Alpami“. Prohlídka a procházka „černým Salcburkem“ Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče, židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.

4. den zájezdu
V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER, který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI, které je součástí horského pásma Karpat, pokračujeme lanovkou (v případě nepřízni počasí v kombinaci s jeepy) na hřebeny hor až ke skalnímu útvaru BÁBELSKÁ SFINGA, krátký pěší turistický okruh po hřebeni s panoramatickými výhledy do okolí. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis.

5. den zájezdu
Po snídani odjedeme do hl. města Rumunska BUKUREŠTI, navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác, kde navštívíme Národní galerii - muzeum a obrazárnu s velkou sbírkou vlámských mistrů. Nakonec přejedeme metrem k návštěvě Muzea rumunského sedláka a večer odjedeme do republiky.

6. den zájezdu
V dopoledních hodinách příjezd do ČR.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem3x ubytování hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím3x snídani formou bufetuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1300 Kč3x večeře 990 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Nástupní místa
04.09. - 09.09. odjezd B, F, G

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Podnadpis
KARPATY A HRADY KNÍŽETE DRÁCULY
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
Hotel***
Ikony pro web
oblíbené@55+

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.